Algemene voorwaarden Schell Industries B.V.

(Versie 2020.1)            Download in PDF Algemene voorwaarden Schell Industries (Nederlands)

Schell Industries B.V., gevestigd te 5951 AV Belfeld, aan de Witveldweg nr. 26, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 12025754, hanteert de volgende algemene voorwaarden:

Artikel 1 – Toepassen van deze voorwaarden

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts-)handelingen van Schell Industries, zoals (offerte)aanvragen en aanbiedingen en op alle door of namens Schell Industries gesloten overeenkomsten.

1.2
Afwijking van – of aanvullingen op – deze algemene voorwaarden behoeven de uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Schell Industries.

1.3
Schell Industries wijst op voorhand de eventueel door koper gehanteerde voorwaarden, onder welke benaming ook, van de hand. Schell Industries is enkel na haar uitdrukkelijke en schriftelijke instemming aan de voorwaarden van de koper gebonden.

1.4
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, mocht zijn of mocht worden vernietigd, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet. In plaats van de nietige en/of vernietigde bepaling dient tussen Schell    Industries en de koper een nadere bepaling van kracht te worden die de strekking van de vernietigde bepaling het meest benaderd.

 

Artikel 2 – Aanbieding en de overeenkomst

2.1
Alle door Schell Industries uitgebrachte aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en binden Schell Industries niet.

2.2
Alle aanbiedingen van Schell Industries zijn drie maanden geldig, tenzij uit de aanbieding anders blijkt.

2.3
De op de website, aanbiedingen, folders, advertenties en andere (reclame)materiaal vermelde maten, gewichten en technische specificaties alsmede de daarbij behorende tekeningen en afbeeldingen zijn slechts bij benadering en vrijblijvend. Schell Industries kan er niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen.

2.4
Schell Industries kan niet aan aanbiedingen worden gehouden, indien de koper redelijkerwijs kon begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving is.

2.5
Een overeenkomst tussen Schell Industries en de koper komt eerst tot stand nadat Schell Industries dit schriftelijk dan wel langs elektronische weg aan de koper bevestigd.

2.6
Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Schell Industries binden haar uitsluitend voor zover deze toezeggingen en/of afspraken door haar schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 3 – De prijs

3.1
Alle prijzen in aanbiedingen en in overeenkomsten zijn netto prijzen (exclusief BTW) in Euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien additionele kosten, zoals bijvoorbeeld vervoers- en verpakkingskosten, voor rekening koper zijn, worden deze afzonderlijk vermeld.

3.2
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Ten aanzien van die druk- en zetfouten wordt door Schell Industries geen aansprakelijkheid aanvaard; zie ook 2.4.

3.3
De prijzen die Schell Industries hanteert zijn in die zin vrijblijvend, dat zij gebaseerd zijn op de op dat tijdstip geldende fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten en daarmee gelijk te stemmen heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en andere dergelijke factoren. Indien in één of meer van de voorgenoemde factoren wijzigingen optreden, voordat levering heeft plaatsgevonden, is Schell Industries bevoegd de overeengekomen prijzen evenredig aan de stijging van één of meer van de genoemde factoren aan te passen.

3.4

Schell Industries brengt voor alle leveringen verzendkosten, administratiekosten en handlingsfee in rekening. Deze zijn afhankelijk van aantal en gewicht en zullen middels de orderbevestiging aan de koper bevestigd worden. Deze bedragen worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd.

Artikel 4 – De levering

4.1
De levertijden die Schell Industries aangeeft gelden slechts bij benadering en zijn geen fatale termijnen. De levertijden hebben geen ingebrekestellende kracht.

4.2
Als plaats van levering geldt het door de koper aan Schell Industries opgegeven adres.

4.3
De levering vindt plaats door (of in opdracht van) Schell Industries.

4.4
Het is Schell Industries toegestaan orders in gedeelten af te leveren.

4.5
Koper zorgt er voor dat Schell Industries toegang krijgt tot de plaats van aflevering en zorgt voor het lossen van de goederen. Indien het aan koper te wijten is dat deze niet door Schell Industries kunnen worden afgeleverd, zullen deze voor rekening en risico en op kosten van koper worden opgeslagen.

4.6
Het risico op tenietgaan en/of waardevermindering van goederen die door of in opdracht van Schell Industries worden geleverd gaat over op de koper bij aflevering aan het overeengekomen afleveradres.

4.7
Wanneer Schell Industries haar verplichtingen niet kan nakomen vanwege omstandigheden die geen oorzaak vinden in enig handelen of nalaten van Schell Industries, maar het gevolg is van een niet aan haar toe te rekenen oorzaak, waaronder begrepen maar niet uitsluitend het niet, althans niet tijdig kunnen leveren vanwege het uitblijven van levering door de (toe)leveranciers van Schell Industries, dan geldt dit tussen partijen als overmacht. De levertijd zal in die omstandigheden worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van de vertragende omstandigheden.

4.8
Het overschrijden van de levertijd geeft aan koper niet het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Schell Industries.

4.9
Indien – ondanks het bovenstaande – aflevering niet binnen 12 maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft plaatsgevonden hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.

 

Artikel 5 – Betaling

5.1
Schell Industries hanteert een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum voor haar facturen.

5.2
Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de koper van rechtswege in verzuim en is de koper de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom.

5.3
De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Schell Industries te melden.

5.4
Schell Industries heeft het recht zekerheid – in de vorm van bijvoorbeeld een bankgarantie, hypotheek-, pandrecht of borgtocht – van koper te verlangen voor de voldoening van enige verplichting van koper.

5.5
Koper is niet bevoegd de koopprijs te verrekenen met een vordering die de koper heeft op Schell Industries.

5.6
In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen   van koper onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

6.1
Alle door Schell Industries aan koper geleverde zaken blijven eigendom van Schell Industries totdat koper alle verplichtingen uit alle met Schell Industries gesloten overeenkomsten is nagekomen.

6.2
Door Schell Industries aan koper geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud van Schell Industries vallen, mogen niet worden doorverkocht, of als betaalmiddel worden gebruikt.

6.3
Koper is niet bevoegd de zaken van Schell Industries te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

6.4
Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem mag worden verwacht om de eigendomsrechten van Schell Industries veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is koper verplicht om Schell Industries daarvan op de hoogte te stellen. Komt koper deze verplichting niet na, dan wordt de koopprijs terstond in zijn geheel opeisbaar.

6.5
Koper is verplicht de door Schell Industries onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken op eerste verzoek van Schell Industries aan haar af te geven. Koper verleent Schell Industries reeds nu voor alsdan een onvoorwaardelijke en onherroepelijke machtiging om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Schell Industries zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 7 – Recht van reclame

7.1
Koper dient de zaken bij aflevering of zo spoedig mogelijk daarna nauwkeurig te onderzoeken. Eventuele gebreken dienen onverwijld, doch uiterlijk binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan Schell Industries te worden gemeld. Tijdige reclamering schort de afname- en betalingsverplichting van koper niet op.

7.2
Zichtbare tekorten/gebreken en/of schades, die reeds bij de aflevering worden geconstateerd, dienen door koper op de vrachtbrief of het afleveringsdocument vermeld te worden, bij gebreke waarvan wordt aangenomen dat de zaken bij aflevering geen tekorten/gebreken en/of schades hadden.

7.3
Niet zichtbare gebreken dienen uiterlijk twee dagen na de constatering schriftelijk aan Schell Industries te worden doorgegeven.

7.4
Na het constateren van enig gebrek is koper verplicht om het gebruik van de betreffende zaak onmiddellijk te staken en al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade. De zaak waarop de klacht betrekking heeft moet ter beoordeling door Schell Industries beschikbaar blijven in de toestand waarin deze zich bevond op het tijdstip dat het gebrek werd geconstateerd.

7.5
Zaken kunnen slechts na schriftelijke toestemming van Schell Industries worden geretourneerd.

 

Artikel 8 – Garantie

8.1
Schell Industries hanteert een garantietermijn van 24 maanden vanaf de datum van levering voor de geleverde goederen, met uitzondering van de handsets en accu’s. Voor de handsets en accu’s geldt een garantietermijn van 12 maanden vanaf de datum van levering.

8.2
Deze garantieregeling is alleen van toepassing bij normaal gebruik en indien conform de installatie- en gebruiksvoorschriften is gehandeld.

8.3
Koper komt geen beroep op de garantie toe indien het gebrek is ontstaan als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing, normale slijtage, of indien koper zelf wijzigingen in of reparaties aan de geleverde goederen heeft (laten) verricht(en) en/of de geleverde goederen voor andere dan de normale bedrijfsdoeleinden heeft aangewend.

8.4
Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik en gebreken die de werking of waarde van de zaken niet noemenswaardig beïnvloeden vallen niet onder de garantie.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1
Schell Industries is niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade, vergoeding van indirecte schade of schade wegens gederfde omzet of winst.

9.2
De aansprakelijkheid van Schell Industries is in elk geval beperkt tot het schadebedrag welke door haar aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval wordt uitgekeerd.

9.3
Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is Schell Industries nimmer gehouden meer schade te vergoeden dan de factuurwaarde van de betreffende zaak.

9.4
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld zijdens Schell Industries.

 

Artikel 10 – Intellectueel eigendom

10.1
Schell Industries blijft eigenaar van aan koper verstrekte stukken, zoals ontwerpen, afbeeldingen, modellen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden en andere materialen, ongeacht of deze aan koper of aan derden zijn verstrekt.

10.2
De in lid 1 genoemde stukken zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Schell Industries worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd, ten toon gesteld of op een andere manier ter kennis van derden worden gebracht.

10.3
De in lid 1 genoemde stukken dienen op eerste verzoek van Schell Industries onverwijld aan haar te worden teruggegeven.

 

Artikel 11 – Toepasselijk recht en de bevoegde rechter

11.1
Op de tussen Schell Industries en koper gesloten overeenkomst(en) is Nederlands recht van toepassing.

11.2
Alle in verband met de overeenkomst(en) tussen Schell Industries en koper voortvloeiende geschillen, zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Limburg.